Nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột có khối u ác tính

Nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột có khối ác tính.

Rất nhiều công trình nghiên cứu về miễn dịch trên chuột. Và đã có những kết quả chứng minh khoa học.

Trước khi có các công trình nghiên cứu lâm sàng trên người. Các nhà khoa học thường nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột trước..Khi có kết quả khả thi, Các nhà khoa học mới tiến đến nghiên cứu lâm sàng trên con người. Để từ đó đưa ra các công bố nghiên cứu khóa học, rồi ứng dụng vào việc sản xuất sản phẩm cho nghành y, Dược.