Nghiên Cứu Khoa Học Về Nấm Miễn Dịch

Nghiên cứu Tiền lâm sàng
trên chuột có khối u ác tính

Nghiên cứu Tiền lâm sàng
trên bệnh nhân ung thư